Coen Itz Medisch Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bij Coen Itz Medisch Advies bekende informatie wordt alleen door Coen Itz Medisch Advies gebruikt om met u te communiceren. Informatie die u heeft verstrekt wordt nooit verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Privacyverklaring Coen Itz Medisch Advies.

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij Coen Itz Medisch Advies, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens

Toegang tot uw gegevens hebben:

• Uzelf.

* Dr. C.J. Itz, arts.

• Deze valt onder het medisch beroepsgeheim.

Coen Itz Medisch Advies.

In deze adviespraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Coen Itz Medisch Advies.

Deze praktijk is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: - voor zorgverlening; - voor doelmatig beheer en beleid; - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website. • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten: • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.

Nodig voor de aanvraag

Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Coen Itz Medisch Advies werkt samen met andere zorgverleners zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie Coen Itz Medisch Advies gegevens deelt of zijn omgang met uw medische gegevens? Dan gaat Dr. C.J. Itz hierover graag met u in gesprek: Coen Itz Medisch Advies, Oranjetipje 5, 5731ZL Mierlo www.coen-itz-medischadvies.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.: 0031 653 449344


Wat is een Cookie?

Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat door de webserver van een website op uw computer geplaatst kan worden. Deze website plaatst cookies op uw computer die essentieel zijn voor een correcte werking van de website. Deze cookies worden na het verlaten van de website en afsluiten van uw webbrowser weer verwijderd. Wilt u meer weten over cookies klik dan HIER en lees meer over cookies op de WikipediA website.

Cookies van derden
Websites van derden waar naar gelinkt wordt kunnen ook cookies op uw PC plaatsen.

Ten aanzien van deze cookies hebben wij geen enkele controle noch zeggenschap.